නයිට්‍රිජන් ඌනතාවය


ඌනතා ලක්ෂණ


ශාකයේ වර්ධනයට ප්‍රමාණවත් තරම් නයිට්‍රිජන් නොලැබුණ විට ශාකයේ නයිට්‍රිජන් ඌනතා ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි. ශාකයේ වර්ධන අවධිය අනුව ඌනතා ලක්ෂණ වෙනස් වේ. ගොයම් ශාකය පැළ අවස්ථාවේදී නයිට්‍රිජන් ඌනතාවය නිසා,
  • ග‍සේ වැඩීම බාලවේ.
  • රිකිලි දැමීම නවතී.
  • මේරූ පත්‍ර කහ කොළ පැහැයක් ගෙන පත්‍ර අග සිට වියළී යාම සිදු වේ.
  • මෙම ඌනතාවය දිගටම පැවතුනහොත් කරල් හට ගැනීම කලින් සිදුවේ.
  • ඉතා අඩු බීජ සංඛ්‍යාවක් ඇති කුඩා කරල් හට ගනී.
  • ශාකය වැඩුණු අවස්ථාවේදී මේරුණු පත්‍ර කහ පැහැයක් ගන්නා අතර අළුතින් ඇතිවන පත්‍ර කොළ පැහැයක් ගනී. මෙහි ප්‍රථිඵලය වන්නේ මුළු වගාවම ඒකාකාරි ලෙස කහ පැහැයක් ගැනීමය.
මඟහරවා ගැනීම
  • නිසි ලෙස නට්‍රිජන් පොහොර භාවිතයෙන් මෙම ඌනතාවය මඟහරවා ගත හැකිය.දේශීය වශයෙන් යූරියා හෝ ඇමෝනියම් සල්‍‍ෆේට් භාවිතා කෙරේ.
  • වර්ධන අවස්ථාව අනුව කොටස් කිහිපයකින් ලෙස නියමිත නයිට්‍රිජන් පොහොර ප්‍රමාණය ලබාදිය යුතුය.
  • නයිට්‍රිජන් පොහොර යෙදීමේදි පසේ ස්වභාවය, ජල තත්වය, ගසෙහි වර්ධන අවධිය හා වල් පැල පිහිටීම යන කරුණු ගැන සළකා පොහොර ‍යෙදීම කලයුතුය.