සම්පූර්ණ ශාකය

 

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම්

තහවුරු කරගැනීම

  කරල් කපන දළඹුවා

කරල් කපන දළඹුවා විශාල වශයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ සිටී. පත්‍ර අග්‍රයේ සිට ලාක්ෂණික රටාවකට පත්‍රය කා දමයි. පුෂ්ප මංජරියද මුලින්ම කපා දැමිය හැක.

කක්කුටිටන් 

කක්කුටිටන් ක්ෂේත්‍රයේ සිටින විට ගුල් හාරා තිබෙන අතර පා සළකුණුද දැකිය හැක. කපා දමන ලද පත්‍ර ජලය මත පා වෙමින් තිබෙනු දැකිය හැක.

කියත් පනුවා      

කැකුළන් වපුරන ලද ක්ෂේත්‍ර වල බීජ පැළ මුලින්ම කපා දමයි. පත්‍ර කා දමයි. හානියේ රටාව ලාක්ෂණික වේ.      

බිම් ඌරන්

වියළි ක්ෂේත්‍රයන්හි- ශාක මුලින් කපාද‍මා තිබීම, මුල් වලට හානි වී තිබීම මෙන්ම ගුල් හාරා තිබෙනු දැකිය හැක.

මීයන්     

  මීයන් ක්ෂේත්‍රයේ සිටින විට ගුල් සාදා තිබෙනු  දැකිය හැකි අතරම ශාක මුලින්ම කපා දමා තිබේ . බෝගයේ මුල් වර්ධක අවධියේදී හානිය සිදු වූ විට පඳුරු දැමීම පමා වන අතරම ධාන්‍ය කා දමයි. මඩෙහි පා සලකුණු දැකිය හැක .

ගොලුබෙල්ලන් (ක්ෂේත්‍රයේ ජලය රදා පවතින විට)

ගොලුබෙල්ලන් ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. මඩෙහි ඇදීගෙන ගිය සළකුණු දැකිය හැක. ක්ෂේත්‍රය සමතලා නෙවී ජලය එක් රැස් වී පවතින විට එම ස්ථාන වල වූ ශාක කා දමයි. රෝස හෝ රතු පැහැ බිත්තර කැදලි දක්නට ලැබේ.

පුරුක් පනුවා 

   වී ශකයේ මුල් වර්ධක අවධිවයේදී පුරුක් පනු හානිය ඇතිවූ විට මල හදවත තත්වය ඇතිවේ. මල් පිපෙන අවධියේනම් සුදු/ බොල් කරල් ඇතිවේ. කඳෙහි පළිබෝධක‍යාගේ හානිය දැකිය හැකිය. රිකිලි පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැක.