කහ/ රතු පැහැති වීම

 

 

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම

තහවුරු කරගැනීම

පැළමැක්කා

  පත්‍ර කහ හෝ රතු පැහැ වේ. පත්‍ර තලය රෝල් වේ. ක්ෂේත්‍රයේ ජල‍ය නොමැතිවිට හානිය දැකිය හැක.