සුදු පැහැති වීම

 

 

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම

තහවුරු කරගැනීම

පැළමැක්කා    

 පත්‍ර කහ හෝ රතු පැහැ වේ. පත්‍ර තලය රෝල් වේ. ක්ෂේත්‍රයේ ජල‍ය නොමැතිවිට හානිය දැකිය හැක.    

දියෙන් යට වී පැවතීම

ශාක උසයාම හා දුර්වල වී ඇතැයිද පැහැය ක්‍රමයෙන් සුදු පැහැ වීම හෝ ගංවතුරට හෝ කුඹුර යටවීම ගැන ගොවියාගෙන් අසා දැන ගැනීම.