දම් පැහැති වීම

 

 

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම

තහවුරු කරගැනීම

ප්‍රවේනික    

   සමහර ප්‍රභේදයන්ට ලාක්ෂණික වූ ලක්ෂණ ඇත. (උදා- දම්පැහැ වීම

පොස්පරස් ඌනතාවය

සෘජු පත්‍ර සහිත කුරු වූ තද කොළ පැහැ ශාක ඇතිවේ. පඳුරු දැමීම දුර්වල වේ.