නේකේරෝසිය/ කීඩෑ පිළිස්සුම

 

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම්     

     තහවුරු කරගැනීම

 කළු මකුණා 

කළු මකුණාගේ හානියේදී කීඩෑ පිලිස්සුම් ස්වභාවය දැකිය හැක. මකුණා යුෂ උරාබීම නිසා ඇති වූ සිදුරු වටා දුඹුරු පැහැයක් ගන්නා අතර මේවා කොළ පාලුවේදී ඇතිවන හානියට සමානය. පත්‍ර රෝල් විය හැක. මකුණන් තෙතමනයට කැමතිය.

දුඹුරු පැළ කීඩෑවා (බහුලය)

දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ක්ෂේත්‍රයේ සිටීම, කීඩෑ පිළිස්සුමට හේතු වේ. මොවුන් මඟින් තෘණාකාර කුරුවීම, කඩමළු පත්‍ර වෛරස් රෝගය, වැනි වෛරස් රෝග පතුරවයි. 

හිස්පා (ප්‍රාදේශීයව)   

. විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවලදී - පත්‍රයේ සමාන්තර අතට විහිදෙන පටු සුදු පැහැ ඉරි දැකිය හැක. හානිය දරුනු වූ විට කීඩෑ පිළිස්සුම සමඟ වෙන්කර හඳුනාගැනීම අපහසුය.

කොපු කුණුවීම      

පසුව පීදුනු පඳුරු වල පත්‍ර කොපුවේ අග්‍රස්ථ කොටසේ පළමුව රෝග ලක්ෂණ දැකිය හැක. දිගටි අක්‍රමවත් දුඹුරු පැහැ ලප ඇතිවන අතර මධ්‍යස්ථය අළු පැහැතිය. පුෂ්ප මංජරියෙන් කොටසක් පමණක් පිටතට පැමිණීම සිදුවිය හැක.

පුරුක් පනුවා

වී ශකයේ මුල් වර්ධක අවධිවයේදී පුරුක් පනු හානිය ඇතිවූ විට මල හදවත තත්වය ඇතිවේ. මල් පිපෙන අවධියේනම් සුදු/ බොල් කරල් ඇතිවේ. කඳෙහි පළිබෝධක‍යාගේ හානිය දැකිය හැකිය. රිකිලි පහසුවෙන් ඉවත් කළ හැක.

පිට සුදු පැළ කීඩෑවා  

කීඩෑවා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. පිට සුදු පැළ කීඩෑවාගේ හානියේදී ඉතා කලාතුරකින් කීඩෑ පිලිස්සුම දැකිය හැක. නමුත් දුඹුරු පැළ කීඩෑවාද සමඟ ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක.  වෛරස් රෝග නොපතුරවයි.