තද කොළ පැහැ වීම

 

 

වියහැකි සිදුවීම්     

     තහවුරු කරගැනීම

කොපර් ඌනතාවය (කලාතුරකින්)

  හරිතක්ෂය වූ ඉරි දැකිය හැක. අග්‍රය හරිතක්ෂය වූ තද කොළ පැහැති පත්‍ර ඇතිවේ. පත්‍ර අග්‍ර හරිතක්ෂය වේ.

නයිට්‍රජන් අතිරික්ත වීම  

ගොවියාගෙන් අසා පොහොර අනුපාතිකය දැන ගැනීම. බෝගය අධික ලෙස කොළ පැහැ වීම.

 ගඩුපත්‍ර කුරුවීම (ප්‍රාදේශීයව)     

ශාක කුරුවේ. පඳුරු දැමීම අඩුවේ. පත්‍ර කොළ පැහැති හෝ තද කොළ පැහැති වන        අතර අග්‍රයන් එකට ඇඹරී ඇත.

පොස්පරස් ඌනතාවය

සෘජු පත්‍ර සහිත කුරු වූ තද කොළ පැහැ ශාක ඇතිවේ. පඳුරු දැමීම දුර්වල වේ.

පොටෑසියම් ඌනතාවය 

ශාකය තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පළමුව මේරූ පත්‍ර වල කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දාර ඇතිවීම හෝ පත්‍ර අග්‍රයේ තද දුඹුරු පැහැ නෙක්රෝසීය ලප ඇතිවීම/ වියලීයාම දැකිය හැක.