දම් පැහැති

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම්        

            තහවුරු කරගැනීම  


පොස්පරස් ඌනතාවය

සෘජු පත්‍ර සහිත කුරු වූ තද කොළ පැහැ ශාක ඇතිවේ. පඳුරු දැමීම දුර්වල වේ.