නේකේරෝසිය ලප

 

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම්

තහවුරු කරගැනීම

  ඇලුමිනියම් විෂවීම

කලාතුරකින් ඇතිවේ. පසෙහි pH අගය 4‍ට ‍වඩා අඩු වූ විට
ඇලුමිනියම් විෂවීම ඇති වියහැක. පත්‍රවල නාරටි අතර තැඹිළි - කහ පැහැ වී හරිතක්ෂය දැකිය හැක. ශාක වර්ධන‍ය දුර්වල වේ. ශාකය කුරුවේ.

ක්ෂාරීයතාව (කලාතුරකින්)

විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවලදී - පත්‍ර අග්‍රයෙන් ආරම්භ වී පත්‍ර සුදු - රතු දුඹුරු පැහැ වේ.

බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය (උග්‍ර ආසාදිත තත්ව යටතේ)

පත්‍ර තලයේ දාරයන්හි තෙතමනය සහිත, කහ - සුදු පැහැයට හුරු රිෂ්ඨ දැකිය හැක. පත්‍රය හරහා සමාන්තරව මෙම රිෂ්ඨ පැතිරී පත්‍රයම ආසාදනය විය හැක. රෝග ග්‍රාහී ප්‍රභේද වලදී ජලය සහිත විට මෙම ශ්‍රාවයන් ගලාගොස් පත්‍ර කොපුව දක්වාද රෝගය පැතිරිය හැක.
වී ශකයේ මූලික අවස්ථා වලදී බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය හේතුවෙන්  (ක්‍රෙසෙක්) ශාකයම හෝ පත්‍ර මැළවී යා හැක.

නියඟය     

රෝග ලක්ෂණ ඇතිවූයේ අයහපත් දේශගුන තත්ව හෝ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩැලි තිබීම නිසාදැයි ගොවියාගෙන් අසා දැන ගැනීම. - ශාක කුරුවීම, පත්‍ර රෝල්වීම, මල් පිපීම ප්‍රමාදවීම, පත්‍ර අග්‍රය පිළිස්සීම සහ පත්‍ර කහ වීම. බොල් කරල් ඇතිවීමටද ඉඩ ඇත.

යකඩ විෂවීම  

ශාකයේ පහල පත්‍ර වල අග්‍රස්ථයේ ඉතා කුඩා දුඹුරු පැහැ ලප ඇතිවීම හෝ සම්පූර්ණ පත්‍ර‍යම තැඹිලි  කහ හෝ දුඹුරු  වියහැක. මුල් මතුපි‍‍ට කළු පැහැ ආවරනයක් දැකිය හැක. ජලය මතුපි‍‍ට මලකඩ ස්වභාවයක් “Rust” දැකිය හැක.

නයිට්‍රජන් ඌනතාවය (බහුලය)

පොහොර යොදන ප්‍රමාණය වැදගත්වේ. ශාකය කහ පැහැවේ. කුරුවේ. මේරූ පත්‍ර හෝ සම්පූර්න ශාකයම කහ පැහැයට හුරු කොළ පැහැයක් ගනී.

පොස්පරස් ඌනතාවය   

සෘජු පත්‍ර සහිත කුරු වූ තද කොළ පැහැ ශාක ඇතිවේ. පඳුරු දැමීම දුර්වල වේ.

පොටෑසියම් ඌනතාවය

ශාකය තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පළමුව මේරූ පත්‍ර වල කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දාර ඇතිවීම හෝ පත්‍ර අග්‍රයේ තද දුඹුරු පැහැ නෙක්රෝසීය ලප ඇතිවීම/ වියලීයාම දැකිය හැක.

ලවනතාවය (ප්‍රාදේශීයව)

විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවලදී - ශාකය කුරුවේ. පත්‍ර අග්‍ර සුදු පැහැවේ. ක්ෂේත්‍රයේ හිස් අවකාශ දැකිය හැක. ක්ෂේත්‍රයේ තැනින් තැන ලවන තැන්පත් වී ඇති ස්ථානද දැකිය හැක.

වයිරම් ඇතිවීම (උග්‍ර තත්ව යටතේ)

පත්‍ර කොපුවේ පාදස්ථයට ආසන්නව තද කොළ පැහැති දිගටි වයිරම් දැකිය හැක. මෙය පත්‍ර තලය දක්වාම පැතිරී යා හැක.

සින්ක් ඌනතාවය 

පැළ සිටුවීමෙන් සති 2-4 කට පසු පත්‍ර වල උඩු පෘෂ්ඨයේ දුඹුරු පැහැ කුඩු වැනි ලප සහිත කුරු වූ ශාක දැකිය හැක.