ශාක කුරු නොවීම

 

 

වියහැකි සිදුවීම්         

            තහවුරු කරගැනීම  

 බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය
       

 පත්‍ර තලයේ දාරයන්හි තෙතමනය සහිත, කහ - සුදු පැහැයට හුරු රිෂ්ඨ දැකිය හැක. පත්‍රය හරහා සමාන්තරව මෙම රිෂ්ඨ පැතිරී පත්‍රයම ආසාදනය විය හැක. රෝග ග්‍රාහී ප්‍රභේද වලදී ජලය සහිත විට මෙම ශ්‍රාවයන් ගලාගොස් පත්‍ර කොපුව දක්වාද රෝගය පැතිරිය හැක.
වී ශකයේ මූලික අවස්ථා වලදී බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය හේතුවෙන්  (ක්‍රෙසෙක්) ශාකයම හෝ පත්‍ර මැළවී යා හැක.

බකිනි රෝගය     

   ශාක කහ පැහැ වේ. ශාක සාමාන්‍ය උස මෙන් දෙගුණයක් පමණ වේ. දුර්වර්ණ වූ කොළ පැහැය ප්‍රකටය. අර්ධ ලෙස හෝ සම්පූර්ණයෙන් බොල් වූ කරල් ඇතිවේ.   .  

 මැංගනීස් විෂවීම

ගොඩ වී ගොවිතැනේදී හා ආම්ලික පසෙහි, අන්තර් නාරටි අවකාශ මත කහ දුඹුරු පැහැ ලප දැකිය හැක. මේවා සම්පූර්ණ පත්‍රයේම අන්තර් නාරටි අවකාශ මත දැකිය හැක. ජල සම්පාදිත වගාවේ කලාතුරකින් දැකිය හැක.

ගොයම් මකුණා    

  ගොයම් මකුණා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. ලාක්ෂණික ගන්ධයක් ඇත. දුර්වර්ණ බොල් බීජ ඇතිවේ.

  පැළමැක්කා

පත්‍ර කහ හෝ රතු පැහැ වේ. පත්‍ර තලය රෝල් වේ. ක්ෂේත්‍රයේ ජල‍ය නොමැතිවිට හානිය දැකිය හැක.