ලප රිෂ්ඨ / දිලීර

 

 

 

වියහැකි සිදුවීම්        

            තහවුරු කරගැනීම  

      දුඹුරු පුල්ලි රෝගය

ඕවලාකාර කුඩා දුඹුරු පැහැ පුල්ලි පත්‍ර මත මෙන්ම බීජ මතද ඒකාකාරව පැතිර පවතී. 

රුක්මල් පීදීම  

  සංයුක්ත ඒකාක්ෂයේ තනි තනි ධාන්‍ය මත කහ - තැඹිලි පැහැ දිලිර ජාල ඒකරාශි වී තිබිය හැක.

සිහින් දුඹුරු පුල්ලි රෝගය

කුඩා පටු දුඹුරු පැහැ රිෂ්ඨ  නාර‍ටි වලට සමාන්තරව  පත්‍රයෙහි දැකිය හැක.    තවද මෙය පත්‍ර කොපුවෙහි මෙන්ම තුෂ මතද දැකීමට පුළුවන.

ගොයම් මකුණා

ගොයම් මකුණා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. ලාක්ෂණික ගන්ධයක් ඇත. දුර්වර්ණ බොල් බීජ ඇතිවේ.