කුරු වීම/ වර්ධනය දුර්වල වීම

වියහැකි සිදුවීම්                     තහවුරු කරගැනීම  
බෝරෝන් විෂවීම    කලාතුරකින් දැකිය හැක. පත්‍ර අග්‍රය දුඹුරු පැහැ ගනී. තද දුඹුරු පැහැති ඉලිප්සාකාර ලප නාරටි වලට සමාන්තරව දැකිය හැකි අතර මේවා පත්‍ර අග්‍රයේ ඒකරාශී වේ.
තෘණාකාර කුරුවීම (උග්‍ර තත්ව යටතේ)
අධික ලෙස පඳුරු දැමීමත් සමඟම උග්‍ර ලෙස කුරුවේ. පත්‍ර කොළ පැහැ හෝ අව කොළ පැහැ වේ. පත්‍ර මත මළ වැනි ලප දැකිය හැක. තද දුඹුරු පැහැ බොල් බීජ සහිත සංයුක්ත ඒකාක්ෂ ඇතිවේ.   
යකඩ විෂවීම    ශාකයේ පහල පත්‍ර වල අග්‍රස්ථයේ ඉතා කුඩා දුඹුරු පැහැ ලප ඇතිවීම හෝ සම්පූර්ණ පත්‍ර‍යම තැඹිලි  කහ හෝ දුඹුරු  වියහැක. මුල් මතුපි‍‍ට කළු පැහැ ආවරනයක් දැකිය හැක. ජලය මතුපි‍‍ට මලකඩ ස්වභාවයක් “Rust” දැකිය හැක.
පොටෑසියම් ඌනතාවය ශාකය තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පළමුව මේරූ පත්‍ර වල කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දාර ඇතිවීම හෝ පත්‍ර අග්‍රයේ තද දුඹුරු පැහැ නෙක්රෝසීය ලප ඇතිවීම/ වියලීයාම දැකිය හැක.
සින්ක් ඌනතාවය       
පැළ සිටුවීමෙන් සති 2-4 කට පසු පත්‍ර වල උඩු පෘෂ්ඨයේ දුඹුරු පැහැ කුඩු වැනි ලප සහිත කුරු වූ ශාක දැකිය හැක.