භෞතික හානි

වියහැකි සිදුවීම්          තහවුරු කරගැනීම  
කොපු පනුවා   කොපු පනුවා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. - සුදු පැහැ පැහැදිලි ලප පත්‍රයේ සමාන්තරව විහිදේ.
Leptispa       මොවුන් කා දැමීම හේතුවෙන්, පත්‍රයට සමාන්තරව විහිදෙන පටු සුදු පැහැ රේකා දැකිය හැක. මෙම රේකා පටුවීම හැරුනු කොට මොවුන්ගේ හානිය හිස්පාගේ හානියට සමානය.
කොළ හකුලන දළඹුවා     පත්‍ර දාරය හැකුලාගෙන බොහෝ විට ඒ තුල පළිබෝධකයා සිටී. පත්‍රය මත මොවුන් ආහාර ගැනීමෙන් ඇති වූ සුදු පැහැති රේකා දැකිය හැක.
පළගැටියා   පත්‍ර දාරයට හානි නොකර පත්‍ර තල‍ය කා දැමීමෙන් සිදුරු ඇතිවේ. හානියේ ලාක්ෂණික රටාවක් ඇත.
ගොයම් නැට්ටුවා  කීටයා පත්‍ර තලයට සමාන්තරව පත්‍ර තලය කා දමයි. මෙලනිටිස් දළඹුවාගේ (green horned caterpillar) හානිය මොවුන්ගේ හානියට සමානය.
අංකොට තණපෙත්තා   අංකොට තණපෙත්තා ක්ෂේත්‍රයේ සි‍ටින විට- පත්‍ර දාරයට ඇසන්නව පත්‍ර තල‍ය විශාල කොටසක් කා දැමයි. ලාක්ෂණික රටාවකට දාරය කා දමය
අංදිග තණපෙත්තා  අංදිග තණපෙත්තා ක්ෂේත්‍රයේ සි‍ටින විට- පත්‍ර දාරයට ඇසන්නව පත්‍ර තල‍ය විශාල කොටසක් කා දැමයි. ලාක්ෂණික රටාවකට දාරය කා දමයි.