කුරු වීම/ වර්ධනය දුර්වල වීම

වියහැකි සිදුවීම                     තහවුරු කරගැනීම  
ගොක් මැස්සා    තෙත් කාලයේදී ගැටළු ඇති කරයි. ළූණු කොළ වැනි වූ නාලාකාර ගොබ හටගනී. මෙම ගොබ දිග හෝ කෙටි විය හැක. ආසාදිත රිකිලි මඟින් කරල් හට නොගනී. පුෂ්ප මංජරිය හට ගත් පසුව ගැටළු ඇති නොවේ.