කුරු නොවී පැවතීම

වියහැකි සිදුවීම්                     තහවුරු කරගැනීම  
කළු මකුණා   කළු මකුණාගේ හානියේදී කීඩෑ පිලිස්සුම් ස්වභාවය දැකිය හැක. මකුණා යුෂ උරාබීම නිසා ඇති වූ සිදුරු වටා දුඹුරු පැහැයක් ගන්නා අතර මේවා කොළ පාලුවේදී ඇතිවන හානියට සමානය. පත්‍ර රෝල් විය හැක. මකුණන් තෙතමනයට කැමතිය.
කොළ හකුලන දළඹුවා  පත්‍ර දාරය හැකුලාගෙන බොහෝ විට ඒ තුල පළිබෝධකයා සිටී. පත්‍රය මත මොවුන් ආහාර ගැනීමෙන් ඇති වූ සුදු පැහැති රේකා දැකිය හැක.