කුරු වීම

වියහැකි සිදුවීම්                      තහවුරු කරගැනීම  
පොස්පරස් ඌනතාවය

 සෘජු පත්‍ර සහිත කුරු වූ තද කොළ පැහැ ශාක ඇතිවේ. පඳුරු දැමීම දුර්වල වේ.