කුරු වීම

වියහැකි සිදුවීම්                      තහවුරු කරගැනීම  
ඇලුමිනියම් විෂවීම (කලාතුරකින්)

කලාතුරකින් ඇතිවේ. පසෙහි pH අගය 4‍ට ‍වඩා අඩු වූ විට
ඇලුමිනියම් විෂවීම ඇති වියහැක. පත්‍රවල නාරටි අතර තැඹිළි - කහ පැහැ වී හරිතක්ෂය දැකිය හැක. ශාක වර්ධන‍ය දුර්වල වේ. ශාකය කුරුවේ.

ක්ෂාරීයතාව (කලාතුරකින්) විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවලදී - පත්‍ර අග්‍රයෙන් ආරම්භ වී පත්‍ර සුදු - රතු දුඹුරු පැහැ වේ.
නයිට්‍රජන් ඌනතාවය (බහුලය) පොහොර යොදන ප්‍රමාණය වැදගත්වේ. ශාකය කහ පැහැවේ. කුරුවේ. මේරූ පත්‍ර හෝ සම්පූර්න ශාකයම කහ පැහැයට හුරු කොළ පැහැයක් ගනී.
තැඹිලි පැහැපත්‍ර ඇතිවීම (කලාතුරකින්)  සම්පූර්න ශාකයම කහ පැහැයට හුරු තැඹිලි පැහැයක් ගනී. ශාකය කුරුවී මැරීයයි.
පොස්පරස් ඌනතාවය සෘජු පත්‍ර සහිත කුරු වූ තද කොළ පැහැ ශාක ඇතිවේ. පඳුරු දැමීම දුර්වල වේ.
පොටෑසියම් ඌනතාවය ශාකය තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පළමුව මේරූ පත්‍ර වල කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දාර ඇතිවීම හෝ පත්‍ර අග්‍රයේ තද දුඹුරු පැහැ නෙක්රෝසීය ලප ඇතිවීම/ වියලීයාම දැකිය හැක.
ලවනතාවය (ප්‍රාදේශීයව)     විශේෂිත ක්ෂේත්‍රවලදී - ශාකය කුරුවේ. පත්‍ර අග්‍ර සුදු පැහැවේ. ක්ෂේත්‍රයේ හිස් අවකාශ දැකිය හැක. ක්ෂේත්‍රයේ තැනින් තැන ලවන තැන්පත් වී ඇති ස්ථානද දැකිය හැක.