කුරු වීම

වියහැකි සිදුවීම්                     තහවුරු කරගැනීම  
කොපර් ඌනතාවය (කලාතුරකින්) හරිතක්ෂය වූ ඉරි දැකිය හැක. අග්‍රය හරිතක්ෂය වූ තද කොළ පැහැති පත්‍ර ඇතිවේ. පත්‍ර අග්‍ර හරිතක්ෂය වේ.
පොස්පරස් ඌනතාවය සෘජු පත්‍ර සහිත කුරු වූ තද කොළ පැහැ ශාක ඇතිවේ. පඳුරු දැමීම දුර්වල වේ.
පොටෑසියම් ඌනතාවය ශාකය තද කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පළමුව මේරූ පත්‍ර වල කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැ දාර ඇතිවීම හෝ පත්‍ර අග්‍රයේ තද දුඹුරු පැහැ නෙක්රෝසීය ලප ඇතිවීම/ වියලීයාම දැකිය හැක.