කුරු නොවීම

වියහැකි සිදුවීම්                      තහවුරු කරගැනීම  
 දුඹුරු පැළ කීඩෑවා     දුඹුරු පැළ කීඩෑවා ක්ෂේත්‍රයේ සිටීම, කීඩෑ පිළිස්සුමට හේතු වේ. මොවුන් මඟින් තෘණාකාර කුරුවීම, කඩමළු පත්‍ර වෛරස් රෝගය, වැනි වෛරස් රෝග පතුරවයි.         
යකඩ ඌනතාවය (කලාතුරකින්)    ජල සම්පාදිත ක්ෂේත්‍රවල සාමාන්‍යයෙන් දැකිය නොහැක. අන්තර් නාරටි අවකාශ කහ පැහැ වන අතර නොමේරූ පත්‍රවල හරිතක්ෂය දැකිය හැක.
දියෙන් යට වී පැවතීම      ශාක උසයාම හා දුර්වල වී ඇතැයිද පැහැය ක්‍රමයෙන් සුදු පැහැ වීම හෝ ගංවතුරට හෝ කුඹුර යටවීම ගැන ගොවියාගෙන් අසා දැන ගැනීම.
පැළමැක්කා    පත්‍ර කහ හෝ රතු පැහැ වේ. පත්‍ර තලය රෝල් වේ. ක්ෂේත්‍රයේ ජල‍ය නොමැතිවිට හානිය දැකිය හැක.
පිට සුදු පැළ කීඩෑවා

කීඩෑවා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. පිට සුදු පැළ කීඩෑවාගේ හානියේදී ඉතා කලාතුරකින් කීඩෑ පිලිස්සුම දැකිය හැක. නමුත් දුඹුරු පැළ කීඩෑවාද සමඟ ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක.  වෛරස් රෝග නොපතුරවයි.