කුරු වීම

වියහැකි සිදුවීම්                   තහවුරු කරගැනීම  
නයිට්‍රජන් ඌනතාවය (බහුලය)

 පොහොර යොදන ප්‍රමාණය වැදගත්වේ. ශාකය කහ පැහැවේ. කුරුවේ. මේරූ පත්‍ර හෝ සම්පූර්න ශාකයම කහ පැහැයට හුරු කොළ පැහැයක් ගනී.

 මූල ගැටිති වටපනුවන්     වියළි පසෙහි- පත්‍ර තැඹිලි - කහ පැහැයක් ගැනීම, මුල් ගැටිති සහිත වීම, අනෙකුත් වටපනු ආසාදන හේතුවෙන්ද සමාන ලක්ෂණ දැකිය හැක.
සල්ෆර් ඌනතාවය  අව කොළ පැහැති කුරු ශාක ඇතිවේ. නොමේරූ පත්‍ර ලා කොළ පැහැතිය. පඳුරු දැමීම අඩුවේ.
තුන්ග්‍රෝ වයිරස් රෝගය

පත්‍ර ලා කහ පැහැ - තැඹිළි හෝ දුඹුරු පැහැවීම පත්‍ර අග්‍රයෙන් ඇරඹේ. ශාකය කුරුවේ. පඳුරු දැමීම අඩුවේ. මේරූ පත්‍රවල අග්‍රස්ථයේ සි‍ට රෝග ලක්ෂණ දිස්වීම ඇරඹේ. කොල පත්‍ර කීඩෑවා මඟින් රෝගය ව්‍යාප්ත වේ.