කුරු නොවීම

  

වියහැකි සිදුවීම්            තහවුරු කරගැනීම  
බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය

පත්‍ර තලයේ දාරයන්හි තෙතමනය සහිත, කහ - සුදු පැහැයට හුරු රිෂ්ඨ දැකිය හැක. පත්‍රය හරහා සමාන්තරව මෙම රිෂ්ඨ පැතිරී පත්‍රයම ආසාදනය විය හැක. රෝග ග්‍රාහී ප්‍රභේද වලදී ජලය සහිත විට මෙම ශ්‍රාවයන් ගලාගොස් පත්‍ර කොපුව දක්වාද රෝගය පැතිරිය හැක.

වී ශකයේ මූලික අවස්ථා වලදී බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය හේතුවෙන්  (ක්‍රෙසෙක්) ශාකයම හෝ පත්‍ර මැළවී යා හැක.

කොපු පනුවා    කොපු පනුවා ක්ෂේත්‍රයේ දැකිය හැක. - සුදු පැහැ පැහැදිලි ලප පත්‍රයේ සමාන්තරව විහිදේ.
Leptispa    මොවුන් කා දැමීම හේතුවෙන්, පත්‍රයට සමාන්තරව විහිදෙන පටු සුදු පැහැ රේකා දැකිය හැක. මෙම රේකා පටුවීම හැරුනු කොට මොවුන්ගේ හානිය හිස්පාගේ හානියට සමානය.
පත්‍ර ඉරි රෝගය   පත්‍ර නාරටි අතර පටු පාරභාෂක දුඹුරු පැහැයට හුරු රිෂ්ඨ ඇතිවේ.
කොළ හකුලන දළඹුවා    පත්‍ර දාරය හැකුලාගෙන බොහෝ විට ඒ තුල පළිබෝධකයා සිටී. පත්‍රය මත මොවුන් ආහාර ගැනීමෙන් ඇති වූ සුදු පැහැති රේකා දැකිය හැක.
 කරටි පනුවා       

නොමේරූ පත්‍ර වල ඇතුලත දාරයේ පැහැදිලි හෝ කහ පැහැති ලප දැකිය හැක. පත්‍ර තරමක් විකෘති වී ඇත. පඳුරු දැමීම අඩුවේ. මේරීම පමාවේ. ක්ෂේත්‍රයේ ජල‍ය බැඳ තබන අවස්ථාවල හානිය දැකිය හැක.