වියළි කැකුළන් වගාව

වියහැකි සිදුවීම්       තහවුරු කරගැනීම
බිම් ඌරා       වියළි ක්ෂේත්‍රයන්හි- ශාක මුලින් කපාද‍මා තිබීම, මුල් වලට හානි වී තිබීම මෙන්ම ගුල් හාරා තිබෙනු දැකිය හැක.
මූල ගැටිති වටපනුවන්      වියළි පසෙහි- පත්‍ර තැඹිලි - කහ පැහැයක් ගැනීම, මුල් ගැටිති සහිත වීම, අනෙකුත් වටපනු ආසාදන හේතුවෙන්ද සමාන ලක්ෂණ දැකිය හැක.
මූල පනුවා           වියළි ක්ෂේත්‍රයන්හි- ශාක කුරුවීම, මුල් වලට හානි වී තිබීම, නමුත් මුල් ගැටිති නොමැත. පළිබෝධකයා දැකිය හැක.
මුල් කූඩිත්තන්    වියළි ක්ෂේත්‍රයන්හි- ශාක හා මුල් කුරුවීම, නමුත් මුල් මත ගැටිති දක්නට නොවීම.
වේයන්      වියළි ක්ෂේත්‍රයන්හි- පැළෑටි කුරුවීම, මුල් වලට හානි වී තිබීම, නමුත් මුල් ගැටිති නොමැත. පළිබෝධකයා දැකිය හැක.