නියමිත කාලයට පසු මේරීම

 

 

වියහැකි සිදුවීම්

    තහවුරු කරගැනීම

ප්‍රභේද මිශ්‍රවීම

ශාක වර්ධනය සමාන වන නමුත් ශාකවල ලක්ෂණ විවිධ වේ. (උදා- උස, පැහැය)
නියඟය

ශාක කුරුවීම, පත්‍ර රෝල්වීම, මල් පිපීම පමාවීම, පත්‍ර අග පිළිස්සීම සහ පත්‍ර කහ වීම, සුදු කරල් ඇතිවීම  හා කාලගුණය

හෝ ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩැලි පැවතීම හේතු විය හැකිය. ගොවියාගෙන් විමසීම කළ යුතුය.

මීයන්ගේ හානිය පැළෑටි කපා තිබීම. මී ගුල් පැවතීම හා මඩෙහි පා සලකුණු තිබීම.
 ගඩුපත්‍ර කුරුවීම  ඳුරු දැමීම අඩු වන අතරම ශාක කුරු වේ. පත්‍ර කොළ පැහැ හෝ තද කොළ පැහැ වන අතර පත්‍ර අග්‍ර හැකිලේ (ඇඹරීම).
නයිට්‍රජන් ඌනතාවය (බහුලය) පොහොර යෙදීමේ අනුපාතය අනුව ශාක කුරුවීම මෙන්ම පත්‍ර කහ පැහැවීම සිදුවේ. මේරූ පත්‍ර හෝ සම්පූර්ණ පත්‍රයම කහ   පැහැයට හුරුකොළ පැහැයක් ගනී.
කඩ මළු පත්‍ර කුරුවීමේ රෝගය හරිතක්ෂය සහිත පත්‍ර ඇති වන අතර කඩමළු වැනි දගර වැටුන හා ඇඹරුන ස්වභාවය සහිත පත්‍ර අග්‍ර ඇති විය හැක. කුරු වූ ශාකකොළ පැහැයෙන්ම පවතින අතර පුරු දැමීම වැඩිවේ.
නැවත පැළ සිට වූ ප්‍රදේශ ශාක පෙනුමින් සමාන වන අතර නිරෝගි වන නමුත් මේරීම පමා වේ.