නියමිත කාලයට පෙර මේරීම

 

 

වියහැකි සිදුවීම්

    තහවුරු කරගැනීම

ප්‍රභේද මිශ්‍රවීම

ශාක වර්ධනය සමාන වන නමුත් ශාකවල ලක්ෂණ විවිධ වේ. (උදා- උස, පැහැය
පොස්පරස් ඌනතාවය ශාක කුරු වීම. සෘජු තද කොළ පාට පත්‍ර ඇතිවේ. පුරු දැමීම අඩු වේ.
සිලිකන් ඌනතාවය අවකොළ පැහැ කුරු ශාක ඇතිවේ. ළපටි පත්‍ර ළාකොළ පැහැයක් ගන්නා අතර පුරු දැමීම අඩුවේ