බීජ නොමැති වීම

 

 

වියහැකි සිදුවීම්

    තහවුරු කරගැනීම

කුහුඹුවන් (වියළි ක්ෂේත්‍රවල පමණි) බීජ ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටතට ගෙනයාම හෝ  ආහාරයට ගැනීම ක්ෂේත්‍රයේ හිස් අවකාශ පැවතීම, කුහුඹුවන්ද දක්නට ලැබීම.
කුරුල්ලන් (බහුලය) බීජ ස්ථාපනය කරන අවස්ථාවේ බීජ ආහාරයට ගෙන තිබුනේද,    ක්ෂේත්‍රයේ පා සලකුණු තිබුනාද යන්න ගොවියාගෙන් විමසන්න.
බීජ ප්‍රමාණවත් නොවීම ප්‍රමාණවත් පැළ සංඛ්‍යාවක් නොමැතිවීම. වැපිරූ බීජ ප්‍රමාණය  ගොවියාගෙන් විමසන්න.

ඒකාකාරී ලෙස බීජ වපුරා  නොමැතිවීම

තැනින්තැන අල්ලි වශයෙන් වහාව පැවතීම, එක් එක් ස්ථානවල බීජ ඝනත්වය වැඩිවීම හෝ අඩුවීම.
මීයන් (බහුලය) ක්ෂේත්‍රයේ මී ගුල් තිබීම ගොයම් ගස් මුලින්ම කපා දමා තිබීම, බෝගයේ මුල් වර්ධක අවධියේදී හානිය සිදු වූ විට පදුරු දැමීම ප්‍රමාද වීම සිදුවන අතර මඩෙහි පා සලකුණුද දැකිය හැක.
බීජ වප්කරය සිරවීම යාන්ත්‍රිකව බීජ සිටුවන විට වප්කරය සිරවීම හේතුවෙන් පේළි වල බීජ වැටීම අක්‍රමවත්වීම සිදුවේ.