පැල නොමැති වීම

 

 

වියහැකි සිදුවීම්

    තහවුරු කරගැනීම

පැළ සිටුවීමේදී සිදු වූ අඩුපාඩු    

      පැළ සිටුවීමේ පරතරය සතුටුදායකදැයි ගොවියගෙන් අසා දැන ගැනීම