පැල ඉවත් කර තැබීම

 

 

වියහැකි සිදුවීම්

    තහවුරු කරගැනීම

කුරුල්ලන්     

බීජ ස්ථාපනය කරන අවස්ථාවේ බීජ ආහාරයට ගෙන තිබුනේද,    ක්ෂේත්‍රයේ පා සලකුණු තිබුනාද යන්න ගොවියාගෙන් විමසන්න.

 කක්කුක්ටන් (සමහරවිට)

කක්කුක්ටන් ක්ෂේත්‍රයේ සිටීම පා සලකුණු හා ගුල්  හාරා තිබීම, කපා දමන ලද ශාක පත්‍ර ජලයෙහි පාවෙමින් පැවතීම දැකිය හැක.

 මීයන්    

ක්ෂේත්‍රයේ මී ගුල් තිබීම ගොයම් ගස් මුලින්ම කපා දමා තිබීම, බෝගයේ මුල් වර්ධක අවධියේදී හානිය සිදු වූ විට පදුරු දැමීම ප්‍රමාද වීම සිදුවන අතර මඩෙහි පා සලකුණුද දැකිය හැක.

ගොළුබෙල්ලන්   (ඉදහිට)

පළිබෝධකයා කුඹුරේ දක්නට ලැබීම, මඩෙහි ගමන් මගේ පා සටහන් තිබීම. ක්ෂේත්‍රයේ වතුර පිරුණ වළවල් වල වූ ගොයම් පැළ කා දමා තිබීම, දීප්තිමත් රෝස/රතු බිත්තර කැඳලි දැකිය හැක.